• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2020 - Kennis digitale aspecten van politiewerk

2020 - Kennis digitale aspecten van politiewerk

In dit onderzoek staat kennis van politiemensen aangaande digitale aspecten van politiewerk centraal. Het doel van dit onderzoek is om de politie te helpen ontwikkelen tot een organisatie die optimaal functioneert in een gedigitaliseerde samenleving. Meer specifiek wordt met dit onderzoek duidelijk gemaakt op welke digitale aspecten van politiewerken bij welke groepen politiemensen sprake is van een kennistekort, en wordt inzichtelijk gemaakt hoe het kennistekort aangepakt kan worden. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat is het kennisniveau van politiemensen inzake digitale aspecten van politiewerk en hoe kan een eventueel kennistekort worden bestreden?

2020 - Werken in Wijk en Web

2020 - Werken in Wijk en Web

Naar toekomstbestendig Gebiedsgebonden Politiewerk. De verkennende literatuurstudie is onderdeel van de eerste fase van het Onderzoeksproject Wijk en Web dat wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep Cybersafety. Aanleiding voor het onderzoeksproject is het in oktober 2018 verschenen rapport ‘Podium voor goed Politiewerk, de ontwikkelagenda van het gebiedsgebonden werken van de politie’. De Ontwikkelagenda GGP beschrijft onder meer hoe de politie de aansluiting met de digitaliserende samenleving wil behouden. Politiewerk vindt immers plaats in een omgeving waarin wijk en web met elkaar zijn verbonden. Het leven van burgers speelt zich in toenemende mate online af en burgers verwachten dat de politie ook digitaal bereikbaar is, actief optreedt tegen cybercrime en proactief handelt bij dreigingen vanuit de digitale wereld. Het is daarom zaak dat de politie ‘bij de tijd is’ en haar digitale handelingsbekwaamheid vergroot.

2020 - De muis in de rechter bovenhoek

2020 - De muis in de  rechter bovenhoek

Eigenlijk kan er niet worden gesproken van politiewerk in wijk én web: zij zijn een. Binnen de politie is 'digitaal' echter nog niet integraal in het politiewerk opgenomen. Dit onderzoek gaat over de relatie van politie en publiek door digitalisering binnen het Basisteam Sneek.

2020 - Benutten van digitale sporen

2020 - Benutten van digitale sporen

De aanleiding tot dit onderzoek is de vraag of 'kennistekort' wel een voldoende verklaring is voor het gesignaleerde achterblijven van het gebruik van digitaal bewijs. Het onderzoek heeft als doel om vast te stellen wat de achterliggende motieven en overwegingen van politiemensen zijn voor het al dan niet gebruiken van digitale sporen.

2019 - Aankoopfraude vanuit het buitenland

2019 - Aankoopfraude vanuit het buitenland

‘Als het te mooi is om waar te zijn...’ Dit onderzoek gaat over online aankoopfraude gepleegd vanuit het buitenland. Criminelen hebben in online aankoopfraude vanuit het buitenland een lucratief verdienmodel gevonden met een geringe pakkans. Door het virtuele karakter en de internationale dimensie is het opsporen van deze fraude een lastige aangelegenheid. Dit onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in deze specifieke vorm van online fraude en op basis daarvan zicht te bieden op mogelijkheden om dit type delict te bestrijden, anders dan met opsporing.

2019 - Cracking the Criminal Mind

2019 - Cracking the Criminal Mind

Het project is een samenwerking tussen politie-experts en studenten. In een experimentele online learning community wordt getracht om te anticiperen op toekomstige cybercriminele verdienmodellen. Het projectdoel is om inzicht te bieden in de waarde van een learning community voor de ontwikkeling van kennis en 21st centruy skills bij de aanpak van innovatieve (cyber)criminele verdienmethodes.

2018 - Effecten van bodycamgebruik op het operationele politiewerk

2018 - Effecten van bodycamgebruik op het operationele politiewerk

Een bodycam is een kleine draagbare camera die op hoofd, schouder of borst wordt gedragen en voornamelijk is bedoeld om interacties tussen politie en burgers te filmen (Flight, 2017). In dit onderzoek is in kaart gebracht wat de effecten van bodycamgebruik op het operationele politiewerk zijn in termen van activiteiten en outcomes.

2018 - Coping with cybercrime victimization

2018 -  Coping with cybercrime victimization

An increasing number of Internet users are dealing with cybercrime victimization.In order to find out whether victims adequately recover from cybercrime incidents, it is important to gain insight into its effects and impact on users. However, as it stands now, there is not much literature on the impact of cybercrime. We address this gap by qualitatively examining the impact of two types of cybercrime, namely phishing and malware attacks targeting online banking customers.

2016 - Handreiking Digitale Opsporing

2016 - Handreiking Digitale Opsporing

De samenleving digitaliseert. Dit heeft tot gevolgdat de voor opsporingsonderzoek relevante sporen steeds vaker digitaal zijn. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat politiemedewerkers zonder digitale expertise moeite hebben digitale sporen te herkennen, vinden en benutten. De Politieacademie heeft het Lectoraat Cybersafety daarom gevraagd een handreikingopsporing in een gedigitaliseerde samenlevingte ontwikkelen. De handreiking biedt politiemedewerkers handvatten om gebruik te maken van digitale sporen bijhet opsporen van verdachten en/of het verzamelen van bewijsmateriaal. De handreiking gaat dus over opsporing en niet over bijvoorbeeld handhaving of signalering. Doelgroep van de handreiking vormt de politiemedewerker zonder digitale expertise die werkzaam is in de opsporing.

2015 - Herkennen en veiligstellen van digitale apparatuur

2015 - Herkennen en veiligstellen van digitale apparatuur

Het kan je als politieman of -vrouw zomaar gebeuren dat je als eerste arriveert op een plaats delict (PD). ‘Afblijven en afzetten’ was dan het motto. Dat is voorbij: digitale sporen kunnen op afstand worden gewist, ook als je nergens aan komt en de PD met lint en mensen is afgezet. Deze handreiking helpt bij het herkennen en veiligstellen van digitale apparatuur voor politiemensen.