• darkblurbg

Tijd voor digitale veiligheid 

De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie bestaat 10 jaar en dat willen we samen met u vieren. Op 9 en 10 mei 2019 organiseren we daarom een congres over digitale veiligheid in een veranderende wereld.

Enkele wervende sprekers uit de wetenschap, van de politie en het OM blikken terug op wat we de afgelopen jaren hebben geleerd over online dader- en slachtofferschap, online rellen en de meer serieuze online dreigingen. Maar we kijken vooral vooruit op basis van praktijkgericht onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Want er is nog veel terrein te winnen. Hoe kunnen overheden, bedrijven en burgers zich verder mobiliseren tegen cybercrime? Wat is nodig om ons digitaal weerbaarder te maken en wie is waarvoor verantwoordelijk? Beide dagen kijken we samen naar antwoorden en oplossingen.

Burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone opent het congres op 9 mei. Daarna gaat keynote speaker Thijs Homan, Hoogleraar Implementation and Change Management op de Open Universiteit Nederland, in op digitalisering en de noodzaak tot organisatieverandering. 


Programma

Donderdag 9 mei 2019
Dagvoorzitter Theo van der Plas, Programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime, Politie Nederland

Vanaf 11:30 uur: ontvangst en registratie met lunch

  • Plenaire opening met keynote speaker Thijs Homan
  • Informatiemarkt tijdens de pauze
  • Workshopronde 1 (zie hieronder)
  • Workshopronde 2
  • Plenaire terugkoppeling
  • Borrel en informatiemarkt

Vanaf 18:30 uur: diner met cyberquiz


Vrijdag 10 mei 2019  
Dagvoorzitter Simone van der Hof
, hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij

Vanaf 9:00 uur: Plenaire opening

  • Workshopronde 1 (zie hieronder)
  • Workshopronde 2 
  • Paneldiscussie

12:30 uur: Einde van het congres         

Locatie: NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 te Leeuwarden

Blijf via deze pagina op de hoogte van onze sprekers, workshops en overige programma informatie. In de aankomende weken publiceren wij hier interessante updates.

Aanmelden voor het congres kan via deze link

Workshops op donderdag

Digitale weerbaarheid
Het is van groot belang dat mensen hun (digitale) informatie goed beveiligen, zowel voor privé als zakelijke doeleinden. We weten echter ook dat het gedrag van mensen vaak onveiligheid veroorzaakt, ook op digitaal gebied. In deze workshop staan de menselijke aspecten in informatiebeveiliging centraal. Dit thema wordt zowel vanuit het perspectief van eindgebruikers als organisaties belicht.

Digitisation and future challenges for law enforcement.
Additional info: In fact, digitisation of society has just begun. Much more is to come. This will place law enforcement for new (fundamental) challenges. In this workshop we will search for answers to the question what the most important challenges are that law enforcement agencies must deal with in the next 5-10 years. This workshop is in English.

Verstoring van cybercriminaliteit, anders dan met opsporing
Het is van groot maatschappelijk belang om cybercriminaliteit te reduceren. Met de huidige opsporing kan toenemende cybercriminaliteit onvoldoende bestreden worden. In deze workshop staat centraal hoe cybercriminaliteit verstoord kan worden, anders dan met opsporing.

Dark web en maatschappelijke veiligheid
Het dark web staat bekend als de duistere, verborgen kant van het internet die met criminaliteit wordt geassocieerd, maar het is meer dan dat. In deze ronde presenteren experts uit praktijk en wetenschap over (politie)werkzaamheden op en de maatschappelijke kant van deze netwerken.

Op zoek naar digitale hulptroepen: het betrekken van burgers en bedrijven bij politiewerk
Burgers en bedrijven dienen zich steeds vaker - gevraagd en onge­vraagd - aan als partner in de veiligheidszorg, vaak in de opsporing. Net zoals de politie, maken ze gebruik van camera’s, GPS-trackers of openbare internetbronnen om bijvoorbeeld gestolen goederen terug te vinden of verdachte personen te traceren. Door gebruik te maken van externe hulptroepen, zoals hackersgroepen, oplettende buurtbewoners of digitaal vaardige buddy’s, kan de politie haar informatiepositie versterken. Het is de echter vraag op welke wijze de politie participerende burgers en bedrijven een productieve bijdrage kan laten leveren, zonder dat dit wringt met rechtsbeginselen. In de workshop gaan we in op ‘lessons learned’.

Cyberspace: ligt dat in mijn Gemeente?!
Er lijkt mede door de publicatie van het boek ‘burgemeesters in cyberspace’ steeds meer aandacht te komen voor de bestuurlijke rol van burgemeesters en gemeenten in cyberspace. Daarom lopen ook in 2019 vervolgstudies van NHLS op dit gebied (zie bio Willem Bantema). In deze workshop zal aandacht zijn voor relevante digitale dreigingen die de openbare orde en veiligheid kunnen raken, is aandacht voor dilemma’s bij handhaving en regulering ervan (en de rollen van verschillende partijen in een complex veld) en wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen en effecten van interventies. Na de bijdragen van Jesse en Arnout zal uw kijk op de wereld voor altijd veranderd zijn!

 

Workshops op vrijdag

Lessen van twee gemeenten in cyberspace
Cyberspace is grens overstijgend maar de effecten en dreigen die ervan uitgaan zijn steeds vaker lokaal voelbaar en mogelijk ook lokaal aan te pakken. Gemeente Leeuwarden is erg actief op dit thema, wat onder andere blijkt uit hun vroege betrokkenheid (2012) bij het NHLS onderzoek naar 'burgemeesters in cyberspace'. In deze workshop zullen lessen over cyberspace van twee grote gemeenten (Leeuwarden en Groningen) centraal staan. Wat zijn de dreigingen die op gemeenten afkomen, welke rollen hebben gemeenten daarbij, hoe geven ze invulling aan die rol en wat zijn hun ervaringen. Tegen welke dilemma's lopen gemeenten aan en wat zijn de uitdagingen van de toekomst voor gemeenten in cyberspace?

Politie: meer grip op cybercrime?!
De politie heeft de laatste twee decennia volop geïnvesteerd in het voorkomen en bestrijden van cybercrime. In de loop der tijd is de primaire aandacht voor (georganiseerde) high tech crime verschoven naar aandacht voor alledaagse gedigitaliseerde criminaliteit. Ook is het besef doorgedrongen dat het bij cybercrime niet alleen gaat over technologie en informatiebeveiliging, maar vooral over de human factor. In het verlengde van nieuwe inzichten zijn binnen de politieorganisatie nieuwe functies, taken en verantwoordelijkheden ontstaan, bijvoorbeeld de digitale wijkagent, de Qteam-medewerker, de digitaal rechercheur en de operationeel expert Jeugd, Social Media en Cybercrime. In de workshop gaan we in op wat is geleerd, wat beter kan en wat hiervoor nodig is.

Openbaar Ministerie
Waar loopt het Openbaar Ministerie (OM) tegenaan als we het hebben over cyberspace? Lukt het om binnen de huidige wetgeving effectieve opsporing en vervolging uit te voeren? Het Wetboek van Strafrecht is de laatste jaren voorzien van allerlei artikelen, die de bestrijding van de misdaad in cyberspace moet aanpakken. Hoe werk dat momenteel? Kan de organisatie van het OM meekomen in de ontwikkeling of heeft het moeite met de wetgeving omdat er toch haken en ogen kleven aan de praktijksituaties?
In het bestuursrecht, bij de bescherming van de openbare orde vanuit cyberspace, is het OM partner in de lokale driehoek, tezamen met de politie en de burgemeester. Welke ondersteuning kan het OM deze partijen bieden als het aankomt op bestuursrechtelijke handhaving van de openbare orde vanuit cyberspace? Allemaal actuele vraagstukken, die in de workshop OM aan de orde kunnen komen.

Wat heeft de Veiligheidsregio nodig om zich verder te mobiliseren tegen cybercrime?
Een mogelijke cyberaanval kan leiden tot zeer grote gevolgen. Hoe bereid je je daarop voor? Die vraag wordt continu in overweging genomen bij de Veiligheidsregio’s in Nederland, samen met de vitale partners die met de Veiligheidsregio’s samenwerken. Cyberdreigingen vragen om een proactieve aanpak en daar wordt in deze workshop vanuit diverse invalshoeken bij stil gestaan.

Bedrijven en Digitale Veiligheid
Digitale dreigingen richten zich op alle doelgroepen, waaronder bedrijven. In deze workshop staat onder meer centraal wat de risicofactoren zijn van slachtofferschap onder bedrijven, waar kwetsbaarheden zitten in menselijk handelen en wat gedaan kan worden om de digitale weerbaarheid te verhogen.

Onderwijs: Laat u inspireren door onze topstudenten!
Laat u inspireren door vierdejaars studenten die praktijkonderzoek hebben verricht voor diverse opdrachtgevers. Deze studenten hebben zich gedurende hun studie Integrale Veiligheidskunde gespecialiseerd in het thema cybersafety. Er zal een afwisselend programma verzorgd worden waarin ook u kunt meedenken over cybersafety gerelateerde thema’s van nu en in de toekomst.