• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het Cyber Science wetenschappelijk onderzoek met aandacht voor bruikbare resultaten. Het onderzoeksprogramma voor 2020-2024 heet "Menselijke aspecten van cyberbeveiliging".

Dit zijn de onderzoeksproducten vanaf 2017 weergegeven (meest recente producten bovenaan):

Jaargang 2024

Bluhm, K., Andriessen, M., van de Wal, M., Berkenpas, M., de Boer, D., Leukfeldt, R., Spithoven, R., Jansen, J. (2024) Procesevaluaties CCV City Deal Projecten Deelrapport 1, City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

 

Jaargang 2023

Bartelds, A., Postma, L., de Vries, S., Greijdanus, H., & Bantema, W. (2023). Preventie van online aangejaagd geweld – een praktijkverkenning naar de online werkwijze van jongerenwerkers en politie in Amsterdam Zuid-Oost.. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.

Greijdanus, H., Postmes. T., Bartelds, A., Postma, L. De Vries, S. & Bantema, W. (2023). Interventies in de cyclus van online aangejaagd geweld. Inzichten uit een literatuurreview. Rijksuniversiteit Groningen/NHL Stenden Hogeschool.

Kerstens, J., Schulz, D., Welvaadt, T. en Van Bruggen, M. (2023). Digitaal Doolhof. Een onderzoek naar online gedrag, online incidenten en online wijsheid onder jongeren in Leeuwarden. Leeuwarden: NHL-Stenden.


Jansen, J. (2023). Digitale weerbaarheid van mens en organisatie. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.

Bantema, W. (2023). Bestuurlijk koorddansen in een digitaliserende samenleving. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.

Bantema, W. & Twickler, S. (2023). Waar mondiale het lokale treft: de APV als instrument tegen online aangejaagde ordeverstoringen. Computerrecht, 65(2). 

Jansen, J., Westers, S., Schreurs, W., Berkenpas, M., Alpár, G., Stol, W. (2023). De rol van encryptie in de opsporing. Belemmeringen en mogelijkheden. WODC.

Buitenhuis, M. & Bantema, W. (2023). De burgemeester, burgervader handhaver van de openbare orde en sheriff van het internet. Kunnen burgemeesters met een internetverbod optreden tegen een verstoring van de openbare orde met aanleiding in het onlinedomein. Gemeentestem, 2023-8.


Ter Varst, L., Groenendaal, J., Bantema, W., & Cools, F. (2023). Bestuurlijke bevoegdheden cyber. Bevoegdheden en interventiemogelijkheden van burgemeesters en/of voorzitters veiligheidsregio bij (dreigende) digitale incidenten. Arnhem: NIPV.


Jaargang 2022

Bantema, W. & De Vries, S. (2022). Juridische spanningsvelden bij online monitoring door gemeenten. In B. Aarras, K. Aalbers & R. Ortlep (Red.), Digitalisering in de rechtsverhouding tussen burger en overheid. Zoeken naar een balans tussen instrumentaliteit en waarborg. Wolters Kluwer: Deventer. 

Bantema, W., Twickler, S., & De Vries, S. (2022). Juridische grenzen en kansen bij openbare-ordehandhaving. Een onderzoek naar mogelijkheden van de APV voor de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety. 

Bantema, W. (2022). Bestuurlijke mogelijkheden en uitdagingen bij de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. In B. Vorm (red.), Strafrechtelijke criminologie. Een thematische inleiding in de relatie tussen criminologie en strafrecht (pp. 391-412). Boom Juridische Uitgevers: Den Haag.

De Vries, S. & Bantema, W. (2022). Aanpak in kaart. Inzicht in een regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cybersafety.


2021

Borwell, J., Jansen, J., & Stol, W. (2021). De psychologische en financiële impact van slachtofferschap van cybercriminaliteit: een nieuwe toepassing van de theorie van verbrijzelde aannames. Sociale Wetenschappen Computer Review, 0894439320983828.

Borwell, J., Jansen, J., & Stol, W. (2021). Vergelijking van de slachtofferimpact van cybercriminaliteit en traditionele criminaliteit: literatuuronderzoek en toekomstige onderzoeksrichtingen. Tijdschrift voor digitaal sociaal onderzoek, 3 (3) 85-100.

Kerstens, J., Schulz, D. & Hashmi, B. (2021). CYBERWIJS!? Een onderzoek naar online incidenten en online wijsheid onder Amsterdamse scholieren. Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool.

Vuik, G. & Bantema, W. (2021). Vuik, G. & Bantema, W. (2021). Het gebiedsverbod als gemeentelijk instrument tegen online aangejaagde orderverstoringen . Bestuurswetenschappen, 2021-3.

Stol, W. & Bantema, W. (2021). Lokaal bestuur in een digitaliserende samenleving. Essay over een stap in de ontwikkeling: een handelingskader . Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid

Hoekstra, M., Vries, S. de., Berkenpas, M., Jansen, J., (2021) De werking van de Basisscan Cyberweerbaarheid . Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid

Bantema, W., Westers, S., Hoekstra, M., Herregodts, R., Munnike, S., (2021) Black Box van gemeentelijke online monitoring: Een wankel fundament onder een stevige praktijk. Den Haag: Sdu Uitgevers

Bantema, W. (2021). De onderzoeksgroep cybersafety als voortrekker bij digitale veiligheid. In J. Metselaar, J. Rietveld, A. Haan, R.J. Kuipers en Bosker (red.). Vitale regio's - de kracht van onderzoek en maatschappelijke verbinding . Amersfoort: Uitgeverij Boiten.

Ebbers, S., Koch, J., Jansen, J., Groenendaal, J., Bantema, W., Leukfeldt, R. (2021) Cybercrisis bij gemeenten: Een verkennend onderzoek naar de ervaringen, ervaringen en handelingen. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid.


2020

Jansen, J., Valkengoed, van T., Veenstra, S. & Stol, W. (2020) Level Up! Kennis voor politiewerk in een digitale samenleving. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid.

Zuurveen, R. & Stol, W.Ph. (2020). Benutten van digitale sporen. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid.

Bantema, W., Westers, S. & Munneke, SAJ (2020). Niet bevoegd, wel verantwoordelijk? Handhavingsmogelijkheden bij online aangejaagde bestellingverstoringen . Den Haag: Boom Bestuurskunde.

Bantema, W. & Stol, W. ph. (2020). Hoe burgemeesters kunnen bijdragen aan een digitale veilige samenleving. Cahiers Politiestudies, 56(3), p. 223-238.

Stol, W. ph., & Bantema, W. (2020). Stadbestuur en digitale veiligheid, een analyse van beleidsplannen . In M. Malsch en JW Sap (red.), Orde en beginnen in de stad. Den Haag: Boomcriminologie.

Bantema, W. (2020). De Lokale Facebookpagina als café: Een discussie over het bestaan ​​van publieke plaatsen op het internet en de regelgeving daarvan . Bestuurswetenschappen, 74(2), p. 89-102.

Kerstens, J. (2020). Werken in Wijk en Web: naar toekomstbestendig Gebiedsgebonden Politiewerk . Onderzoeksgroep Cyberveiligheid, NHL Stenden: Leeuwarden.

Schaik, P. van, Renaud, K., Wilson, C., Jansen, J., & Onibokun, J. (2020). Risico als affect: de affectheuristiek in cyberbeveiliging . Computers en beveiliging, 90, 101651.hh

Leukfeldt, R. & Jansen, J. (2020). Financiële cybercriminaliteit en situationele misdaadpreventie. In R. Leukfeldt en T. Holt (red.): The human factor of cybercrime (pp. 216-239). New York: Rouge.

2019

Stol, W.Ph. & L. Strikwerda (2019). Law Enforcement in Digital Society (Oorspronkelijke titel: Strafrechtspleging in een digitale samenleving) Den Haag: Eleven International Publishing.  

Stol, W.Ph. (2019) Essenties van politiewerk en digitalisering. Strafblad , 17, 1, 22-28

Leukfeldt, ER, ER Kleemans & W.Ph. Stol (2019) Cybercriminele netwerken: een bloemlezing. In F. Koenraadt, K. 't Lam & M. Lancel (red.) Internet en sociale media. Een complexe realiteit in de forenische psychiatrie en strafrechtspleging. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, pp. 243-255.

Groot, RM de, HL Kaal & W.Ph. Stol (2019) Bestudeert problematisch online gedrag van adolescenten met lichte intellectuele handicaps en borderline intellectueel functioneren: methodologische en ethische overwegingen voor gegevensverzameling. International Journal of kwalitatieve methoden, vol. 18: 1-10, DOI: 10.1177/1609406919857978. 

Stol, W., & Bantema, W. (2019). De gemeente en de veilige stad. In JW Sap & EW Kolthoff (red.), De veilige stad als collectief doel , pp. 123-130. Nijmegen: Ars Aequi Juridische Uitgeverij.

Schaik, P. van., Renaud, K., Jansen, J., & Onibokun, J. (2019). Risico als affect: de affectheuristiek in cyberbeveiliging. Computers en beveiliging, 90 , 1-16

Jansen, J. & Stol, W. (2019). Cyber-to-Go roadshow: Evaluatie van een methodiek om cyberweerbaarheid te vergroten. Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid. (niet-openbaar)

Kerstens, J., Westers, S. & Riemersma, S. (2019). Cracking the Criminal Mind: een verkenning van toekomstige cybercriminele modellen . Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid.

Jansen, J., Westers, S., Twickler, S. & Stol, W.Ph. (2019). Aankoopfraude vanuit het buitenland: Alternatieven voor opsporing . Den Haag: Sdu (reeks Politie en Wetenschap)

Jansen, J. & Schaik, P. van (2019). Het ontwerpen en evalueren van een op theorie gebaseerde interventie om beveiligingsgedrag tegen phishing te bevorderen. International Journal of Human-Computer Studies, 123 , 40-55.

2018

Kerstens, J. (2018). Evaluatie bodycams: effecten van bodycamgebruik op operationeel politiewerk . Leeuwarden: NHL Stenden.

Bantema, W. & Kerstens, J. (2018).  Automatische kentekenherkenning (ANPR). Een onderzoek naar effecten in politiewerk .

Stol, W.Ph., Kokkeler, B., Kolthoff, E. & Van Halderen, R. (2018). Veiligheid in een digitaliserende samenleving .  Tijdschrift voor Veiligheid, 17 (1-2), 3-7.

Bantema, W., Twickler, SMA, Munneke, SAJ, Duchateau, M. & Stol, W.Ph. (2018). Burgemeesters in cyberspace: Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld.  Den Haag: Sdu (reeks Politie en Wetenschap).

Jansen, J. (2018). Buig of breek je? Slachtofferschap van online bankieren voorkomen door online veerkracht. Heerlen: Open Universiteit Nederland (proefschrift).

Jansen, J. & Leukfeldt, R. (2018). Omgaan met slachtofferschap van cybercriminaliteit: een verkennend onderzoek naar impact en verandering. Journal of Qualitative Criminal Justice and Criminology, 6 (2), 205-228.

Jansen, J. & van Schaik, P. (2018). Testen van een model van voorzorgsgedrag op internet: de casus van online bankieren. Computers in menselijk gedrag, 87 , 371-383.

Jansen, J. & van Schaik, P. (2018). Eindgebruikers overtuigen om voorzichtig online te handelen: een angstaanjagend onderzoek naar phishing. Informatie en computerbeveiliging, 26 (3), 264-276.

Borwell, J., Jansen, J. & Stol, W. (2018). Menselijke factoren die leiden tot slachtofferschap van online fraude: literatuuronderzoek en onderzoek naar de rol van persoonlijkheidskenmerken . In J. McAlaney, LA Frumkin en V. Benson (eds), psychologische en gedragsonderzoeken in cyberbeveiliging (pp. 26-45). IGI Wereldwijd.

Stol, W.Ph. & Strikwerda, L. (2018). Online vergaren van informatie voor opsporingsonderzoek: Een beknopte evaluatie van voorgestelde wetgeving. Tijdschrift voor Veiligheid (themanummer).

Stol, W.Ph. (2018). Politiewerk is … werken in een digitale samenleving.Tijdschrift voor de Politie, 80 (5), 22-25 .

Borwell, J., Jansen, J. & Stol, W. (2018). Persoonlijkheidskenmerken van e-fraudeslachtoffers. Tijdschrift voor Veiligheid, 17 , 54-65.

Stol, W., Kerstens, J. & Jansen, J. (2018). Sterke samenwerking op het gebied van cyberveiligheid. In M. Coenders, J. Metselaar & J. Thijssen (Eds.) Vitale regio's: Samen bundels van praktijkgericht onderzoek . Delft: Eburon.

Schaik, P. van, Jansen, J., Onibokun, J., Camp, J. & Kusev, P. (2018). Veiligheid en privacy in online sociale netwerken: risicopercepties en voorzorgsgedrag. Computers in menselijk gedrag, 78 , 283-297.

2017

Kerstens, J. & Veenstra, S. (2017). Digitaal vaardige jongeren ingezet bij politiewerk: een pilot met Teenage Crime Fighters. Tijdschrift voor de Politie, 79 (9), 10-17.

Kerstens, J. ea (2017). Tienermisdaadbestrijders. Evaluatie van een pilot . Leeuwarden: Onderzoeksgroep Cyberveiligheid.

Stol, W.Ph. & Strikwerda, L. (2017). Strafrechtspleging in een digitale samenleving . Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Jansen, J. & Schaik, P. van (2017). Eindgebruikers overtuigen om voorzichtig online te handelen: eerste bevindingen van een angstaanjagend onderzoek naar phishing. In Proceedings of the Eleventh International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance (HAISA), pp. 1-11. 

Kiljan, SZ (2017), Exploring, Explanding and Evaluating Usable Security in Online Banking (proefschrift). Heerlen: Open Universiteit.

Schaik, P. van, Jeske, D., Onibokun, J., Coventry, L., Jansen, J. & Kusev, P. (2017). Risicopercepties van cybersecurity en voorzorgsgedrag. Computers in menselijk gedrag, 75 , 547-559.

Jansen, J & Schaik, P. van (2017). Vergelijking van drie modellen om uit voorzorg online gedragsintenties te verklaren. Informatie en computerbeveiliging, 25 (2), 165-180.

Jansen, F., Koops, B.-J., Lenthe, J. van, Maas, E., Planken, E., Schermer, B., Stol, W. & Verhoeven, M. (2017). Cybercriminaliteit aanpakken. In R. Leukfeldt (red.), Onderzoeksagenda: De menselijke factor in cybercriminaliteit en cyberbeveiliging . Den Haag: Elf International Publishing.

Jansen, J., Junger, M., Kort, J., Leukfeldt, R., Veenstra, S., Wilsem, J. van & Zee, S. van der (2017). jaar. In R. Leukfeldt (red.), Onderzoeksagenda: De menselijke factor in cybercriminaliteit en cyberbeveiliging . Den Haag: Elf International Publishing.

Jansen, J., Kop, N. & Stol, W. (2017). Internetbankieren: Veiligheidspercepties van gebruikers. Tijdschrift voor Veiligheid , 16 (1), 36-51.