Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Risicomanagement en digitale veiligheid smart cities

Gemeenten gebruiken steeds vaker smart-city toepassingen, zoals drones om bosbranden op te sporen en sensoren in de weg die de verkeersdoorstroming verbeteren. Naast verschillende voordelen is (digitale) veiligheid van deze toepassingen een onderbelicht thema. De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en het lectoraat Cyber Security & Safety van de Haagse Hogeschool doen samen onderzoek naar de veiligheidsrisico’s van smart city-toepassingen en zoeken naar oplossingen hoe deze aan te pakken.

Aanleiding
Door het realiseren van smart-city innovaties kan de leefbaarheid in gemeenten worden vergroot. Vanuit de gemeentelijke praktijk en wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat de veiligheid van die innovaties een onderbelicht aspect is. Ook de juridische spelregels en de verantwoordelijkheidsverdeling zijn niet voldoende duidelijk en een punt van zorg in gemeentelijke organisaties; mogelijk versterkt door de veelomvattendheid en domeindoorsnijdende karakter van smart city kwesties.

Wanneer de veiligheid onvoldoende is geborgd kan dit tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld hackers of activisten smart city-toepassingen ontregelen, met alle gevolgen van dien, en dat het vertrouwen van inwoners in dergelijke toepassingen en de gemeente als geheel afneemt. Smart cities bieden enorme mogelijkheden voor innovaties, maar zonder serieuze aandacht voor de veiligheid van die innovaties komen ze onder druk te staan en zal de technologische, maatschappelijke en daarmee economische vooruitgang aan winst inboeten.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om vast te stellen hoe digitaal veilig smart city-toepassingen zijn en om concrete oplossingen aan te reiken om die veiligheid te verbeteren, zoals ontwerpprotocollen en governance-structuren. Bij complexere dilemma’s worden nader uit te werken oplossingsrichtingen aangeboden. Dit onderzoek is een eerste stap om samen met gemeenten en coalities innovatief onderzoek te doen op een domein met veel technologische vernieuwingen en meerdere kennislacunes. Het is een opmaat richting langlopend onderzoek op dit relevante beleidsterrein waar kansen voor gemeenten, ondernemers en burgers bij elkaar komen.

Projectleider
dr. Jurjen Jansen

Projectteam
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden hogeschool en het lectoraat Cybersecurity en Safety van de Haagse Hogeschool. Namens de onderzoeksgroep Cybersafety werken dr. Jurjen Jansen, dr. Willem Bantema en Saskia Westers MSc aan dit onderzoek.

Aanpak
Case studies (interviews, dossiers, observaties) en literatuur onderzoek

Projectpartners
Lectoraat Cybersecurity en Safety van de Haagse Hogeschool
Gemeenten en bedrijven (Cybersprint, Hikvision en VCS Observation)
The Hague Security Delta

Tijdspad
Januari 2021-december 2021