Nederlands
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2023 - De rol van encryptie in de opsporing

De rol van encryptie in de opsporing. Encryptie, oftewel de versleuteling van gegevens, komt steeds meer voor bij allerlei vormen van criminaliteit. Dat heeft op hoofdlijnen twee oorzaken. Encryptie wordt steeds vaker standaard toegepast in software en hardware. Ook wordt het bewust gebruikt om relevante informatie en communicatie te verbergen. Een logisch gevolg is dat de opsporing vaker met encryptie te maken heeft. Een vraag die dat oproept is welke rol encryptie speelt in de opsporing. Daarover gaat dit onderzoek.

De aanleiding tot dit onderzoek is een dilemma dat gepaard gaat met encryptie. Dit dilemma is bijvoorbeeld te zien in een resolutie over versleuteling die op 14 december 2020 door de Europese Raad werd aangenomen. Enerzijds geldt encryptie daarin als noodzakelijk middel om de grondrechten en de digitale veiligheid van burgers, overheden, het bedrijfsleven en de samenleving te beschermen.
Anderzijds geeft de Raad daarin aan dat de rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten hun wettelijke bevoegdheden moeten kunnen uitoefenen om onze samenlevingen en burgers te beschermen terwijl dat door encryptie lijkt te worden bemoeilijkt.
De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid ondersteunt deze resolutie en heeft het WODC verzocht om de impact van encryptie in de opsporing nader te laten onderzoeken. Het doel van het onderzoek is het bieden van inzichten die kunnen worden benut bij de gedachtenvorming aangaande het genoemde dilemma. De onderzoekers hebben ervoor gekozen om niet het woord
impact, maar rol te gebruiken. Om geenszins de illusie te wekken dat het onderzoek vooropgezet een bepaalde richting uit gaat, verwachtten wij met de term rol een neutralere toon aan te slaan. De centrale onderzoeksvraag waarop dit onderzoek een antwoord moet geven luidt: Wat is de rol van encryptie in opsporingsonderzoeken van de politie? Deze vraag is uitgewerkt in drie deelvragen:
(i) Wat is de aard van encryptie in opsporingsonderzoeken?;
(ii) Speelt encryptie een rol in het verloop van opsporingsonderzoeken, en zo ja hoe?;
(iii) Speelt encryptie een rol in de opbrengst van
opsporingsonderzoeken, en zo ja hoe?


Naar product

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek een vraag
aan de projectleider?
Stuur dan een email naar: jurjen.jansen@nhlstenden.com